Super User

Super User

tirsdag, 20 april 2010 20:47

HDK Nytt

Her blir klubbavisa publisert.

Klikk på linkane under for å laste ned avisa

Avis1 2006

Avis 2 2006

Avis 3 2006

Avis 3 2008

Avis 1 2009

Avis 2 2009

torsdag, 15 april 2010 23:25

Vedtekter

§ 1. Klubbens navn er: “Herøy Dykkerklubb”, Stiftet 12. april 1972.

§ 2. Klubbens formål er å fremme interessen for dykking.

§ 3. Medlemskap i klubben skal være åpent for alle dykkere med utdannelse fra anerkjent dykkerskole.
Andre personer som er interessert i dykking kan bli opptatt som assosierte medlemmer.
Assosierte medlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer, men de har ikke stemmerett.

§ 4. Klubbens styre skal bestå av : Leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter og så mange styremedlemmer som årsmøtet ønsker.
Det velges også et passende antall vararepresentanter til styret, disse har møterett og talerett på styremøter men har ikke stemmerett uten at styret er undertallig.
Dessuten skal det velges 1 revisor med vara.
Blant styrets medlemmer skal det være minst 4 apparatdykkere.
Styret velges med simpelt flertall.
For å være beslutningsdyktig, må et flertall av styret være tilstede.

§ 5. Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent kan av styret, strykes etter NDF sine regler
Styret skal inndrive utestående fordringer utenom kontingent hos utmeldte medlemmer.

§ 6. Dykking i klubbens regi skal følge de sikkerhetsregler som dykkeleder pålegger.

§ 7. Årsmøte holdes hvert år i mars eller april måned og medlemmene skal underrettes skriftlig med minst 3 ukers varsel.
Innkallelsen skal vedlegges årsberetning, revidert regnskap, styrets forslag til nytt styre og eventuelle forslag til lovendringer.

Årsmøtet behandler:
1.Årsmelding
2.Regnskap i revidert stand
3.Framlegg som er kommet inn
4.a). Valg på leder, nestleder og øvrige medlemmer av styret. Det foretas særskilt valg på hvert medlem i styret. b). Valg av en revisor med vara c). Valg av leder og sekretær for eventuelle grupper. d). Valg av representanter til ting i de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet overstemmende med disse organisasjoners bestemmelser. e). Årsmøtet gjør vedtak om å opprette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.
5.Årsmøtet er beslutningsdyktige med det antallet stemmeberettige medlemmer som møter. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett framlegg. Blanke stemmer teller ikke og anses som ikke avgitt. Valgbare er alle stemmeberettige medlemmer. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
6. Framlegg må være sendt styret senest 8 dager før årsmøtet. I alle sakene skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmene når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lov og bestemmelser.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter kan bare holdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de stemmeberettige medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 9. Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§ 10. Oppløsing av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på saklisten som er sendt medlemmene minst 3 uker før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere og for at klubben skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med klubblovens bestemmelser om lovendringer.
I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler idretten i Herøy, gjennom Ungdoms og Idrettsutvalget.


§ 11. Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saklisten og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

torsdag, 15 april 2010 23:20

Adgangssystem

 

§1 Alle apparatdykker medlemmer i HDK kan få aktivert ett verdikort (f.eks bankkort med magnet stripe) for adgang til klubblokalet på Jensholmen.

§2 Adgang med kort forutsetter betalt kontingent.

§3 Gebyr for aktivering av kort er satt til Kr 100.-

§4 Ved manglende betaling av kontingent vil kort bli deaktivert og nytt gebyr vil bli avkrevd ved reaktivering.

§5 Det er ikkje lov å låne bort adgangskort til HDK sitt adgangssystem.

§6 Styremedlem med ansvaret for klubblokalet, har overordna ansvar for adgangssystemet.

Husansvarlig: Eivind Leine 938 06 551

IT ansvarlig: Øyvind Bostad 913 85 728

torsdag, 15 april 2010 23:07

Luftfylling

Klubben har idag en 300bars kompressor og 4 x 50 liters 300 bar Flasketankt.

Uttak for fylling av 200 og 300bars flasker.

Er du ikkje medlem i klubben og ønsker å fylle luft hos oss?
Kontakt Herøy Dykkerklubb på tlf: 95839667 - Vegard Hide (formann)

 

Merk ny pris: 100 kr pr flaske

 
Regler for luftfylling


1.
Fylling av luft kan bare utføres av personer som har fått instruksjon om hvordan dette skal utføres av kompressor ansvarlig eller personer kompressor ansvarlig har godkjent.

2.
Fylling av luft er bare lovlig for senior medlemmer av Herøy dykkerklubb på deres personlige flasker, dei Herøy Dykkerklubb har avtale med.

3. 
Fylles flasker til personer som ikke er medlemmer i klubben, skal det kreves inn betaling på 100.- kr for hver flaske. Pony og vestflaske regnes ikke, stage flasker regnes som flaske. Sett med over 20 liter volum, ansees som to flasker. Betaling skal skje uoppfordret og forskuddsvis. Den som hjelper til med fylling er ansvarlig for betalingen.

4.
Personer som har medlemskap i klubben og fyller luft til andre aktiviteter, (eks paintball) kan ikke levere luft til ikkemedlemmer uten å kreve betaling som om de fyller egen flaske, jmf §3.

5.
Ved brudd på reglene, er medlemmer som aktivt deltar, ansvarlige overfor klubben økonomisk. Ved gjentatte brudd på reglementet kan medlemmer nektes rett til fylling og adgang til kompressor uten tilsyn fra andre.

6.

Prosedyre for flaske fylling er oppslått på klubben.