Følgende retningslinjer gjelder for dykking organisert gjennom Herøy Dykkerklubb

1. Alle som dykker med klubben skal ha apparatdykkersertifikat fra et anerkjent sertifiseringssystem. Kontrolleres ved innmelding, eller før dykking finner sted.

2. Dykker er i første rekke selv ansvarlig for sin egen sikkerhet. Alle andre som deltar i planlegging og utførelse er medansvarlig til at dykkingen foregår på en sikker måte.

3. Dykkeren er selv ansvarlig for at utstyret er i forskriftsmessig stand.

4. På organiserte klubbdykk skal det oppnevnes en dykkeleder. Alle dykkere plikter å følge dykkeleders ordrer.

5. Dykkeleder skal ha mulighet for å kontakte alarmsentral på kort varsel.

6. Dykkeleder er ansvarlig for at det er nødvendig redningsutstyr tilgjengelig.

7. Dykkeleder er ansvarlig for at nødvendige varsler blir gitt, herunder bruk av flagg.

8. Dykkeleder skal sette sammen par der han tar hensyn til sikkerhet og erfaring.

9. Det er ikke tillatt å dykke alene på klubbdykk.

10. Det skal ikke dykkes dypere enn maksimalt 40 meter, men samtidig ikke dypere enn den
enkeltes sertifiseringsnivå og erfaring tilsier.


11. Ved klubbdykk bør det søkes å dele dykkere inn i flere grupper, slik at den ene gruppen kan være "stand by" dykkere for     den andre.

12. Sikkerhetsstopp anbefales på alle dykk

13. For dykk i klubbregi kreves det en minimumsutrustning til hver dykker bestående av :
- Minst en oppdriftskontroll enhet, Drakt, BCD, Oppstigningsvest eller lignende
- Dybdemåler
- Manometer
- Bottomtimer/Computer
- Kniv
- Ved nattdykk skal alle par være utrustet med minimum tre 3 lykter.

Retningslinjene gjelder også for ikke-medlemmer som deltar i klubbens arrangementer.

Ved brudd på retningslinjer for klubbdykking må en forvente reaksjoner fra styret. Styret velger den reaksjon de finner passende. Ved gjentatte brudd kan dykker bli nektet å delta på dykking organisert gjennom klubben i en periode.

Ved behandling i styret skal alle parter få anledning til å komme med sin versjon av saken. Styret skal sørge for at vanlige habilitetsregler blir fulgt. Styret har full taushetsplikt overfor tredjeperson i slike saker.